پنج شنبه سیستم تعیین نتایج کلمات کلیدی از نو نوشته شد و روز جمعه تا آخر شب داشتیم تست انجام می دادیم. بابت این اختلال ها عذر خواه می کنیم.

update